Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej związane jest z licznymi korzyściami. Dla wielu osób najważniejsze są te finansowe, liczone przez pryzmat generowanych oszczędności oraz dofinansowań. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze ulgi, dotacje i odpisy związane z posiadaniem domowej elektrowni słonecznej. Sprawdź, na czym można zyskać, ile zaoszczędzić i jak je otrzymać.

Mój Prąd

Rządowy program, który wspiera budowę domowych instalacji fotowoltaicznych (o mocy od 2 do 10 kWp). Skierowany jest do gospodarstw domowych, a zgodnie z szacunkami może z niego skorzystać do 200 tys. osób. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść do 50% kosztów zakupu oraz montażu instalacji, jednak nie więcej niż 5.000 złotych.

Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?

  • Osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i złożą wnioski w określonym terminie (II nabór wniosków trwa od 13 stycznia 2020 rok do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków),
  • Osoby, które dokonały zakupu i montażu mikroinstalacji po 23.07.2019,
  • Osoby, które nie wytwarzają energii elektrycznej w celach handlowych,
  • Osoby, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty (zobacz poniżej)

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie Mój Prąd?

Przygotuj elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku.
To ważne! Od 31 marca obowiązują tylko e-wnioski. Wnioski składane w formie papierowej są odrzucane!

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),
  • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie – nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku

Ulga termomodernizacyjna

Po raz pierwszy podatnicy, w tym prosumenci mogli skorzystać z niej podczas rozliczania formularza PIT za rok 2019. W ramach ulgi odliczyć można do 53.000 złotych wydatków poniesionych w ramach działań związanych z termomodernizacją budynku (w tym montażu instalacji fotowoltaicznej).


Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się według obowiązującej skali podatkowej, jak i płacący podatek liniowy, czy ryczałt. Takie rozwiązanie powoduje, że wysokość podatku obniża się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych – w zależności od obowiązującej skali.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

• Żeby zakwalifikować się do odliczenia trzeba posiadać fakturę za zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej,
• Z ulgi może skorzystać tylko właściciel lub współwłaściciel istniejącego budynku mieszkalnego, na którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna, a powierzchnia gospodarcza nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni całego budynku,
• Jeśli wydatki poniesione na zakup instalacji przekraczają wysokość Twojego rocznego dochodu, na odliczenie ulgi od podatku dochodowego masz aż 6 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatek,
• Odliczyć należy wyłącznie rzeczywiście poniesione koszty (kwota kredytu lub jego oprocentowanie nie mają znaczenia). Przykład: Jeśli równolegle korzystasz z dofinansowania Mój Prąd, które uprawnia do otrzymania bezzwrotnej kwoty 5.000 złotych, odliczeniu od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlega wartość wydatków pomniejszona o wysokość dotacji.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Wysokość ulgi odliczana jest z urzędu w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników albo przez dziedziczenie, niewykorzystana przez podatnika ulga przechodzi na jego następcę.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi inwestycyjnej?

Przysługuje z tytułu wydatków poniesionych między innymi na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), do czego zalicza się montaż instalacji fotowoltaicznej. Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości do 25% jej wartości udokumentowanych rachunkami. Odlicza się ją od podatku rolnego od gruntów położonych na obszarze gminy, w której została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Nie można jej stosować dłużej niż przez 15 lat.

Żeby skorzystać z ulgi musisz złożyć odpowiedni wniosek (poszczególne organy udostępniają odpowiednie wnioski – tutaj znajdziesz przykładowy wniosek dla urzędu miasta i gminy Niepołomice) wraz z szczegółowym zestawieniem poniesionych wydatków oraz rachunkami lub stwierdzającymi ich wysokość uwierzytelnionymi odpisami.

Wniosek należy złożyć do organu (wójta, burmistrz, prezydenta miasta), na terenie, którego została zrealizowana inwestycja.